Prava i obaveze kupca kod kupovine na daljinu

Poštovani kupci,

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Sl.Glasnik RS br.62/2014 i 6/2016-dr.zakon) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.malina314.com smatra prodajom na daljinu.

Zakon za sučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca , koji se smatra potrošačem(fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalnih delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio , a nije prevoznik. Kada Kupac jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju daje na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu. Obrazac možete preuzeti ovde. Prilikom odustanka kupac može , ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje od kupovine.

Kupac je dužan da prizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Direktne troškove vraćanja robe u slučaju odustanka snosi kupac. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratititi.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neiskorišćeni, neoštećeni i po mogućstvu u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom ( garantni list, uputstva, itd) pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak.

Po prijemu proizvoda , utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neistravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom tj.kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan ,odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u odredjenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi od tih slučajeva tri mogu da budu relevantna:

  • Isporuka zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
  • Isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane i
  • Isporuka robe koj je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.

 

Postupak u slučaju reklamacije

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Prodavac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ovim putem Vas obaveštavamo da reklamaciju na kupljenu robu možete izjaviti na sledeće  načine:

  1. E-mail :office@malina314.com
  2. Pozivanjem broja  +381 61 640 2013 (od 9-17h. od ponedeljka do petka sem Državnim praznicima)

Prilikom reklamacije robe dužni ste da nam uz robu koju reklamirate dostavite račun na uvid ili kopiju računa